Gebruikersvoorschriften stadshaven Goes

Artikel 1. Toepassingsgebied

De Stichting Stadshaven Goes heeft op grond van een met de gemeente Goes gesloten overeenkomst, het beheer over de stadshaven van Goes. Op het beheersgebied van de Stichting is de Havenverordening Goes van toepassing, zoals die in werking is getreden op 3 maart 1994. Het bestuur van de Stichting heeft tevens deze Gebruikersvoorschriften ten aanzien van de Stadshaven Goes vastgesteld. In geval van tegenstrijdigheid van deze Gebruikersvoorschriften met de Havenverordening Goes, is hetgeen wordt bepaald in de Havenverordening Goes van toepassing.

Artikel 2. Meldingsplicht

 1. De schipper die met zijn vaartuig een ligplaats wenst in te nemen in het beheersgebied van de Stichting Stadshaven Goes, doet dat voor eigen risico. Hij is verplicht zich direct na aankomst te melden bij de havenmeester van de Stichting Stadshaven Goes (hierna verder te noemen: “de havenmeester”).
 2. De havenmeester is bevoegd een verzoek tot het verkrijgen van een ligplaats af te wijzen, wanneer hij van mening is dat het vaartuig, vanwege grootte en/of welstand, niet in het beeld van de historische stadshaven thuis hoort. Het bestuur van de Stichting Stadshaven Goes kan nadere regels stellen, wanneer zulks voor de beoordeling van het verzoek nodig is.
 3. Een vaste ligplaatshouder en de schipper die een ligplaats heeft ingenomen voor meer dan één dag, zijn verplicht een tijdelijke afwezigheid van het vaartuig voor één of meer nachten vooraf te melden aan de havenmeester. De havenmeester is bevoegd de vrije ligplaats gedurende de afwezigheid door anderen in te laten nemen.

 Artikel 3. Woonboten

 1. Het is verboden met een woonboot een ligplaats in de haven in te nemen.
 2. Het is tevens verboden een vaartuig permanent als woon- en nachtverblijf te gebruiken.

 Artikel 4. Verzekering, openbare orde, veiligheid en rust

 1. Iedere eigenaar of gebruiker van een vaartuig dat in de Stadshaven ligplaats heeft, is verplicht verzekerd te zijn onder gebruikelijke voorwaarden, tegen de normale risico’s die een eigenaar of gebruiker van een vaartuig loopt.
 2. Iedereen die zich in de stadshaven bevindt, is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester en de aanwijzingsborden op te volgen. Bij het niet opvolgen van instructies of het bij herhaling overtreden van de Havenverordening Goes of deze Gebruikersvoorschriften Stadshaven Goes, alsmede wanneer volgens de havenmeester en/of het bestuur van de Stichting Stadshaven Goes, het gedrag van schipper en/of bemanning de openbare orde verstoort of een gevaar oplevert voor de veiligheid in en rond de stadshaven, kan ontzegging van verder gebruik van de havenfaciliteiten volgen.
 3. In geval van storm, brand of enig ander van buiten komend onheil is iedereen die in de haven aanwezig is, verplicht hulp te verlenen.
 4. Honden en andere huisdieren dienen op de steigers en op de kaden aangelijnd te zijn.
 5. Het is verboden in de stadshaven van toeters of claxons gebruik te maken, anders dan ter waarschuwing of afwending van onmiddellijk gevaar of onheil. Toeteren voor de brug is derhalve verboden.

Artikel 5. Afmeerregime

 1. De vaste ligplaatsen en passantenligplaatsen kunnen slechts op aanwijzing van de havenmeester worden ingenomen.
 2. Passanten zijn verplicht hun schip af te meren met de voorplecht richting de brug (uitgang).
 3. De havenmeester is bevoegd aan de gebruikers tijdelijk, in verband met onderhoudswerkzaamheden of andere omstandigheden, een andere ligplaats aan te wijzen dan de oorspronkelijk aangewezen ligplaats. Dit geldt voor gebruikers van zowel vaste ligplaatsen als passantenligplaatsen.
 4. De schipper van een afgemeerd vaartuig is verplicht ervoor te zorgen dat het vaartuig altijd vlot en veilig kan worden betreden en verlaten.
 5. De havenmeester kan bij afwezigheid van de schipper of zijn vervanger een vaartuig verhalen wanneer hij dat noodzakelijk vindt.

Artikel 6. Toezicht

De havenmeester is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze gebruikersvoorschriften. In gevallen waarin deze voorschriften niet voorzien, en in geval van twijfel of geschil over de uitleg van deze voorschriften beslist in eerste instantie de havenmeester en bij diens afwezigheid het bestuur van de Stichting Stadshaven Goes.

Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Stadshaven Goes in zijn vergadering van 21 september 2009 en 19 april 2010 en gezien door het College van Burgemeester en Wethouders van Goes

Stadshaven Goes
Terug naar boven

Thank you for your upload