Stadshaven Goes

Gebruikersverordening Stadshaven Goes

Artikel 1. Toepassingsgebied

De Stichting Stadshaven Goes heeft op grond van een met de gemeente Goes gesloten overeenkomst, het beheer over de stadshaven Goes. Op het beheersgebied van de Stichting is de Havenverordening Goes van toepassing, zoals die in werking is getreden op 6 april 2022. Het bestuur van de Stichting heeft tevens de Gebruiksverordening d.d. 21-09-2009 ten aanzien van de Stadshaven geactualiseerd en de huidige versie vastgesteld.

Ingeval van tegenstrijdigheid van deze Gebruiksverordening met de Havenverordening Goes, is hetgeen wordt bepaald in de Havenverordening Goes van toepassing. Voor Havenverordening Goes zie https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR674886/1

Artikel 2. Meldingsplicht

 1. De schipper die met zijn vaartuig een ligplaats wenst in te nemen in het beheersgebied van de Stichting Stadshaven Goes, doet dat voor eigen risico. Hij is verplicht zich direct na aankomst te melden bij de havenmeester van de Stichting Stadshaven Goes (hierna verder te noemen: “de havenmeester”).
 2. De havenmeester is bevoegd een verzoek tot het verkrijgen van een ligplaats af te wijzen, wanneer hij van mening is dat het vaartuig, vanwege grootte en/of welstand, niet in het beeld van de historische stadshaven thuis hoort. Het bestuur van de Stichting Stadshaven Goes kan nadere regels stellen, wanneer zulks voor de beoordeling van het verzoek nodig is.
 3. Een vaste ligplaatshouder en de schipper die een ligplaats heeft ingenomen voor meer dan één dag, zijn verplicht een tijdelijke afwezigheid van het vaartuig voor één of meer nachten vooraf te melden aan de havenmeester. De havenmeester is bevoegd de vrije ligplaats gedurende de afwezigheid door anderen in te laten nemen.

 Artikel 3. Woonboten

 1. Het is verboden met een woonboot een ligplaats in de haven in te nemen.
 2. Het is tevens verboden een vaartuig permanent als woon- en nachtverblijf te gebruiken.

 Artikel 4. Verzekering, openbare orde, veiligheid en rust

 1. Iedere eigenaar of gebruiker van een vaartuig dat in de Stadshaven ligplaats heeft, is verplicht verzekerd te zijn onder gebruikelijke voorwaarden, tegen normale risico’s die een eigenaar of gebruiker van een vaartuig loopt.
 2. Iedereen die zich in de stadshaven bevindt, is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Bij niet opvolgen van instructies of het bij herhaling overtreden van de Havenverordening Goes of deze Gebruikersverordening Stadshaven Goes, alsmede wanneer volgens de havenmeester en/of het bestuur van de Stichting Stadshaven Goes, het gedrag van schipper en/of bemanning de openbare orde verstoort of een gevaar oplevert voor de veiligheid in en rond de stadshaven, kan ontzegging van verder gebruik van de havenfaciliteiten volgen.
 3. In geval van storm, brand of enig ander van buiten komend onheil is iedereen die in de haven aanwezig is, verplicht hulp te verlenen.
 4. Honden en andere huisdieren dienen op de steigers en op de kaden aangelijnd te zijn.
 5. Het is niet toegestaan hinderlijk lawaai te maken, tijdens de nachtrust van 22.00 tot 07.00 uur is het stil.
 6. Het is verboden in de stadshaven van toeters of claxons gebruik te maken, anders dan ter waarschuwing of afwending van onmiddellijk gevaar of onheil. Toeteren voor de brug is derhalve verboden.
 7. Het is niet toegestaan elektrische kachels in bedrijf te hebben.

Artikel 5. Afmeerregime

 1. De vaste ligplaatsen en passantenligplaatsen kunnen slechts op aanwijzing van de havenmeester worden ingenomen.
 2. De havenmeester is bevoegd aan de gebruikers tijdelijk, in verband met onderhoudswerkzaamheden of andere omstandigheden, een andere ligplaats aan te wijzen dan de oorspronkelijk aangewezen ligplaats. Dit geldt voor gebruikers van zowel vaste ligplaatsen als passantenligplaatsen.
 3. De schipper van een afgemeerd vaartuig is verplicht ervoor te zorgen dat het vaartuig altijd vlot en veilig kan worden betreden en verlaten.
 4. De havenmeester kan bij afwezigheid van de schipper of zijn vervanger een vaartuig verhalen wanneer hij dat noodzakelijk vindt.

Artikel 6. Toezicht

De havenmeester is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze gebruikersverordening. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, en in geval van twijfel of geschil over de uitleg van deze verordening beslist in eerste instantie de havenmeester en bij diens afwezigheid het bestuur van Stichting Stadshaven Goes.

Vastgesteld door het bestuur van Stichting Stadshaven Goes op 21 februari 2024.

2024
 - Stadshaven Goes